Nie masz wystarczających uprawnień do oglądania tej części serwisu. Niektóre elementy storny mobą nie być wyświetlone. Zaloguj się, aby rozszerzyć dostęp.

 

CELE, ZAŁOŻENIA I REZULTATY  PROJEKTU MOC MOŻLIWOŚCI

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest   rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wykształcenie postaw kreatywnych u uczennic i  uczniów z Szkoły Podstawowej FILOMATA oraz Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających umiejętności społeczne, zainteresowania, wiedzę i kompetencje w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, opartych na nowoczesnych technologiach i metodzie eksperymentu.

Celem projektu jest także uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć projektowych oraz stosowania nowoczesnych metod pracy z uczennicami i uczniami przez nauczycielki i nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym FILOMATA. Cel główny projektu wynika z diagnozy przeprowadzonej w naszych placówkach i zatwierdzonej przez organ prowadzący szkoły. Celem projektu jest również przeszkolenie nauczycielek i nauczycieli pracujących w szkołach FILOMATY. Wyposażenia ich w  umiejętności stosowania nowoczesnych metod pracy z uczennicami i uczniami (w tym realizacji projektów metodą eduScrum).

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

1.Szkolenie dla nauczycieli (eduScrum, mediacje i kręgi naprawcze, myślenie krytyczne, empatię dla innych rozpocznij od siebie),
2.Zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami science wśród uczennic i uczniów LO FILOMATA:
- Chemia w małej skali,
- Z fizyką za pan brat,
- Matematyczne metody w informatyce i kryptografii,
- Koło Młodego Przyrodnika,
3. Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dla uczennic i uczniów LO: Od konfliktu do rozwiązania,
4. Szkolne Biuro Kariery – pomoc doradcy zawodowego dla uczennic i uczniów starszych klas SP i całego LO,
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami science wśród uczennic i uczniów klas 1-3 SP FILOMATA:
- Koło Małego Einsteina,
- Przyrodnicze Koło Eksperymentalno - Doświadczalne.
6. Zajęcia z przedsiębiorczości dla uczennic i uczniów SP FILOMATA,
7. Zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami science wśród uczennic i uczniów klas 4-8 SP FILOMATA:
- Koło Młodego Einsteina,
- Przyrodnicze Koło Eksperymentalno - Doświadczalne.

PLANOWANE EFEKTY:

Jesteśmy przekonani, iż w  efekcie realizacji projektu MOC MOŻLIWOŚCI uczennice i uczniowie SP i LO FILOMATA staną się bardziej świadomymi beneficjentami edukacji. Dzięki udziałowi w zajęciach z zakresu szeroko rozumianego scence dzieci i młodzież poszerzą swoją wiedzę i umiejętności z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, rozwiną zainteresowania, zainspirują się nowymi dziedzinami nauki. Zdobędą kompetencje kluczowe oraz umiejętności szczegółowe  przypisane poszczególnym etapom kształcenia. Nauczą się korzystać ze sprzętu IT, samodzielnie wykonają eksperymenty i doświadczenia, dzięki którym lepiej zrozumieją istotę poszczególnych dziedzin wiedzy. Zdobędą umiejętność pracy zespołowej, realizacji wspólnego projektu. Na zajęciach z przedsiębiorczości nauczą się planowania, wyznaczania celów krótko i długoterminowych, dowiedzą się jak się uczyć, zbierać i selekcjonować informacje, jak radzić sobie z obowiązkami. Przygotują się do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze, stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich zainteresowań, uzdolnień, a przez to dostosowania się do zmieniającej się struktury rynku pracy. Dzięki temu w przyszłości będzie im łatwiej  podejmować decyzje dotyczące dalszej drogi edukacyjnej, wyboru zawodu. Na zajęciach wykształcą  nawyki konsumenckie, nauczą się poruszania w świecie finansów. Młodzież z najstarszych klas SP i LO skorzysta z indywidualnej pomocy doradcy zawodowego w ramach Szkolnego Biura Kariery, co pozwoli na świadome planowanie przyszłości: identyfikację własnych zainteresowań, wybór dalszych kierunków kształcenia, a w przyszłości zawodu. Bardzo ważną rolę przypisujemy zajęciom „Od konfliktu do rozwiązania”, w trakcie których uczennice i uczniowie poznają sposoby samoregulacji. Dowiedzą się, jak identyfikować własne emocje i stojące za nimi potrzeby. Nauczą się dialogu, nabędą umiejętności „pokojowego” rozwiązywania konfliktów, mediacji oraz negocjacji na zasadach wygrany = wygrany. Umiejętności nabyte w czasie zajęć dadzą każdemu ich uczestnikowi możliwość wypowiedzenia się i zostania wziętym pod uwagę; rozwiną inteligencję emocjonalną; pozwolą odkryć leżące u podstaw konfliktu potrzeby lub problemy; wesprą całościowe i przejrzyste rozwiązania, które posuną uczestników w kierunku rozwiązań optymalnych dla całego zespołu; przyczyniają się do wzrostu zaufania wewnątrz grupy; ułatwiają współpracę i poprawiają atmosferę  w szkole.

Nauczyciele zdobędą dodatkowe kwalifikacje zawodowe, dzięki którym łatwiej im będzie realizować zajęcia projektowe a w przyszłości efektywne zajęcia szkolne. Szkoły FILOMATY zyskają nowe pomoce dydaktyczne i sprzęt IT.

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły