FILOMATA - Szkoła Podstawowa I-VI

 • slidebg1
  FILOMATA - szkoła możliwości
  - odkrywamy talenty
 • slidebg1
 • slidebg1
  Żeby poruszyć świat,
  trzeba najpierw poruszyć się samemu.

  Sokrates
 • -->
FilomataSzkoła Podstawowa

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIE eduScrum

6 Sierpnia 2019, 1:22

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI

            Gliwice, 6.08.2019r.

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY:
FILOMATA Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 20a, 44-100 Gliwice
NIP: 631 25 95 408, REGON: 241335219, KRS: 0000334557

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu dwóch szkoleń warsztatowych dla nauczycieli z wykorzystaniem nowej metodyki – koncepcji eduScrum, w ramach projektu Moc Możliwości, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Warsztaty mają być oparte na autorskim programie opracowanym został przez Willego Wijnandsa. W czasie szkolenia nauczyciele poznają i doświadczą narzędzia eduScrum służącego do wspierania zespołów uczniów w osiąganiu wspólnego celu edukacyjnego lub innego, poprzez wspieranie skutecznej komunikacji oraz współpracy w zespole. Dowiedzą się, jak w szkolnej przestrzeni budować warunki do kreatywnego i krytycznego myślenia, odpowiedzialności, samoorganizacji oraz poczucia własnej wartości i pewności siebie

Szczegółowy program powinien zawierać następujące punkty:

 • Wyjaśnienie koncepcji eduScrum – pokazanie genezy powstania metodyki oraz zapoznanie się z jej elementami.
 • Budowanie mentalności Agile oraz osadzenie jej w środowisku szkolnym.
 • Doświadczenie eduScrum w praktyce, poprzez wykonanie konkretnych zadań przez uczestników warsztatów.
 • Zapoznanie uczestników warsztatów w szczególności z filozofią ustaleń grupowych, budowania świadomości zasobów zespołu, oporu oraz metod pracy z nim, monitoringu pracy nad projektem, facylitowania trudności powstających w zespole, budowania kultury opartej na zasadzie wygrany-wygrany.
 1. Osoba szkoląca musi posiadać uprawnienia do wykorzystania autorskiego programu Willego Wijnandsa - certyfikat Trenera eduScrum.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 3. Wykonawca zostanie pisemnie bądź mailowo poinformowany o wyborze jego oferty.
 4. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 29-30 sierpnia 2019r., oraz 23-24 listopada 2019r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Wykonawca składa swoją ofertę na dowolnym formularzu.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania, pod rygorem odrzucenia oferty.
 4. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz musi zawierać:
 1. Datę sporządzenia
 2. Adres siedziby oferenta, numer NIP, dane kontaktowe (telefon, adres email)
 3. Szczegółowy opis oferty
 4. Cenę brutto w PLN
 5. Potwierdzenie kwalifikacji do przeprowadzenia szkolenia
 6. Podpis osoby składającej ofertę

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
 • posiada wiedzę i doświadczenie,
 • dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu  co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w Załączniku Nr 1 - oświadczenie o braku powiązań.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERT

 1. - Cena za 1 szkolenie - 50%
 2. - Zawartość merytoryczna szkolenia- 40%
 3. - Termin wykonania zamówienia – 10%

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta może być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: e.wieclaw@filomata.pl lub dostarczona na adres: 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 20a do dnia 13.08.2019r. do godz. 10.00

2.    Ocena ofert zostanie  dokonana w dniu 13.08.2019r. o godz. 10.30, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 na stronie www.filomata.com.pl.

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Więcław, nr tel. 32 2707665, adres e-mail: e.wieclaw@filomata.pl

załącznik do zapytania ofertowego szkolenia eduScrum

wersja pdf
 

 


31 Lipca 2019, 9:52

Od 1 sierpnie 2019 roku Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcąe FILOMATA  przystępują do realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

zapraszamy do śledzenia informacji związanych z realizacją naszego projektu


WSPOMINAMY

17 Czerwca 2019, 9:11

DZIĘKUJEMY ŻE BYLIŚCIE Z NAMI


JAK UPAŁ, TO ZDROWE PRZEKĄSKI

17 Czerwca 2019, 9:07

Dzieciaki lubią owoce, owoce lubią dzieciaki! Pod hasłem: SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO odbyła się dnia 15 czerwca lekcja w klasie 5a. Okazało się, że zdrowo= pysznie=pięknie!!! Oto dowody:


JAPOŃSCY WOJOWNICY

17 Czerwca 2019, 9:03

Dnia 16.05 klasa 5a udała się na kolejne spotkanie w willi Caro. Tym razem poznaliśmy kulturę Japonii i wykonaliśmy maskę japońskiego wojownika-samuraja. A oto relacja z naszej lekcji muzealnej:


WYCIECZKA DO PODLESIC

29 Maja 2019, 6:41

W dniach od 6 do 10 maja prawie wszyscy uczniowie klas 4-6 spędzali czas na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Kapryśny maj pozwolił nam na szczęście na podziwianie uroków okolicy. Jedynie czwartek był deszczowy.

A co zobaczyliśmy? Zwiedziliśmy zamki na Szlaku Orlich Gniazd,  m.in. zamek w Ogrodzieńcu, Mirowie i Bobolicach. Poszliśmy na górę Zborów i zrobiliśmy sobie spacer wśród skałek.


WYNIKI IV POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO

29 Maja 2019, 6:31

„Inne zakończenie”
współorganizowanego z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. J. Lompy
w Katowicach Filia w Gliwicach

W czwartej edycji konkursu wzięło udział 68. uczniów z 11. szkół miasta Gliwice i powiatu gliwickiego. Zdecydowana większość prac spełniła wymogi formalne i zakwalifikowana została do konkursu, 4 prace nie posiadały części plastycznej, więc niestety nie mogły zostać poddane ocenie jurorów.

Konkurs polegał na napisaniu autorskiego zakończenia do wskazanego przez organizatorów opowiadania o wietrze Zefirku oraz wykonaniu ilustracji do stworzonej przez dziecko historii.


MIĘDZYNARODOWY EGZAMIN DELF Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

29 Maja 2019, 6:23

We wtorek, 28 maja uczniowie klas piątych: Martyna Harlender i Florian Jatta

oraz klas szóstych: Alina Oleksy, Paulina Czernik i Weronika Bartoń,

zdawali oficjalny, międzynarodowy egzamin potwierdzający znajomość języka francuskiego DELF (Diplôme d'études en langue française) w Centrum Egzaminacyjnym DELF Polskiego Stowarzyszenia – Europa Języków i Kultur w Zabrzu.

Na wyniki i Certyfikat Językowy wysyłany z samej Francjiprzyjdzie jeszcze poczekać, jednak dzisiaj już wiemy, że było warto  !!!


RELACJA Z KONKURSU ODYSEJI UMYSŁU W USA

22 Maja 2019, 10:11


BAJKA O MAŁYM ZŁOMIARZU

13 Maja 2019, 3:47

W środę 10 kwietnia dnia byłem z klasą w Chorzowie na spektaklu pt. ''Bajka o małym złomiarzu''.

Opowiadałą ona o małym Achimie, który pewnego dnia wpadł na pomysł, jak pomóc swoim rodzicom i przegonić z domu biedę. Zabrał ze sobą stary wózek - postanowił poszukać złomu.

Jest to śląska bajka o miłości, przyjaźni, mówieniu prawdy i niepoddawaniu się w postawionych sobie celach.

   Występowało tam wielu bohaterów: świnki z miasta, Pinokio, złota rybka, koń, krowa i bebok. Imiona świnek to Słomka, Cegła i Deska. Wszystkie trzy miały poczucie humoru. Pomagały małemu złomiarzowi i były przyjacielskie. Schodziły ze sceny na widownię do publiczności i to mi się podobało. Wspierały złomarza, aby nie bał się beboka. Warto mieć przyjaciela w trudnej sytuacji. W innej scenie złomiarz ratuje złotą rybkę od czarnego worka na śmieci, w który się zaplątała. W ramach podziękowania złota rybka zaproponowała złomiarzowi spełnienie jednego życzenia. Chłopiec poprosił ją o to, by Pinokio stał się żywym chłopcem i tak się stało. Ta scena pokazuje, że warto pomagać innym, bo dobro wraca.

   Spektakl bardzo mi się podobał i był bardzo pouczający. Pokazywał, że trzeba być dobrym dla innych, miłym, przyjacielskim i szczerym. Uczył, żeby nie robić drugiemu, co nam niemiłe. Na koniec przedstawienia zrobiłem sobie selfie  z rówieśnikami i świnką z miasta.

 

Michał z IVB